صفحه اصلى

فنى سايت

Andriod Rss Reader

خدمات موبايل سايت:
شما میتوانيد با استفاده از تلفن موبايل، يا هر وسيله اينترنتی دستی، در جريان آخرين اخبار و رويدادهای مقاومت ايران و اخبار جهان قرار بگيريد.
دسترسی به اين امكان با استفاده از آدرس زير امكانپذير است:
كافی است آدرس فوق را در مرورگر موبايل، يا هر وسيله اينترنتی دستی ديگری كه داريد(مانند PDA) تايپ كنيد تا ارتباط و دسترسی شما به مطالب سايت مجاهد متناسب با صفحه كوچك تلفن موبايل فراهم شود.
برای دسترسی به سيستم دريافت خبر با موبايل به زبان انگليسى به آدرس زير مراجعه كنيد:
برای دسترسی به سيستم دريافت خبر با موبايل به زبان عربی به آدرس زير مراجعه كنيد: